Some Thoughts About My 1979 Map Of The Cheshire Ring

I acquired this map as a gift. The map is a stand-alone sheet. It measures 39.3cm by 46.9cm (landscape). The map depicts the navigable inland waterways (i.e., rivers and canals) of the English county of Cheshire, along with settlements and canal locks.


sum θoətiz abaʊt miis 1979 map ov ðə ceʃə riŋg

mii akwaiərid ðis map az a gift. ðə map biiy a stand-aloʊn ʃiit. hii meʒə 39.3sm bai 46.9sm (landskeip). ðə map dipikt ðə navigabəl inland wʊətə-weiyiz (i.e., rivəriz and kanaliz) ov ðiiy iŋgliʃ kaʊntiiy ov ceʃər, aloŋg wið setəlməntiz and kanal lokiz.Text